Politica de confidențialitate

Informații generale

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.listamagazine.ro

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

In plus fata de datele anonime colectate de terti, asa cum sunt ele clar mentionate în pagina Politica de cookie, mai sunt colectate adresele de email si datele aferente completarii formularului de contact si a formularului de inscriere a unui magazin online in acest catalog, formulare pe care le trimiteti in mod voluntar, din proprie initiativa.

Durata pentru care datele sunt prelucrate

Durata de prelucrare a datelor colectate de terti coincide cu durata de viață a acestui site. Durata de prelucrare a datelor colectate prin intermediul formularelor de pe site coincide cu durata de rezolvare a motivului pentru care aceste date au fost trimise.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Adresele de email si datele aferente celor 2 formulare mentionate mai sus, sunt cerute cu unicul scop de a va putea raspunde la solicitari (in cazul formularului de contact) sau de a initia o relatie de colaborare (in cazul formularului de inscriere a magazinelor online in acest catalog). Aceste date sunt strict necesare pentru scopul pentru care sunt cerute si nu sunt folosite in alte scopuri sau transmise catre terti.

Stocarea datelor cu caracter personal

Adresele de email si datele colectate prin intermediul formularelor de pe site sunt stocate temporar, in programul de gestionare pentru email-uri, pana la incheierea motivului pentru care ele au fost trimise.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Administrator, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Avand in vedere ca administratorul Site-ului nu are acces direct la datele colectate de terti, daca nu doriti ca datele sa fie colectate de acestia, va rugam sa parasiti acest site.

Citește si Politica de cookie și Termeni și Condiții.

Lista Magazine Online de Incredere